Avís Legal

MENJARCOMACASA.COM informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com de les dades personals de què disposi MENJARCOMACASA.COM recaptats per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit,MENJARCOMACASA.COM garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

José Antonio Soriano Viura, amb DNI 52160364K i amb domicili social a Passeig Maragall, 34-36 – Parada: 9, 08041 Barcelona, Telèfon: 934562094. E-mail:

 

1. Recollida, finalitat i tractaments de dades

MENJARCOMACASA.COM té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, MENJARCOMACASA.COM serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

MENJARCOMACASA.COM informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, així com l’enviament d’informacions i ofertes que s’assimilin a la informació sol·licitada.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre existeixi la relació comercial i fins a 5 anys després d’haver cessat la mateixa, tret que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

 

2. Comunicació d’informació a tercers

MENJARCOMACASA.COM informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

 

3. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari siguin objecte de tractament o conservades per part de MENJARCOMACASA.COM, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: José Antonio Soriano Viura, amb DNI 52160364K i amb domicili social a Passeig Maragall, 34-36 – Parada: 9, 08041 Barcelona, Telèfon: 934562094. E-mail: , aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en tots dos casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.